Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Тодоров, Т. Т., Романов, Б. Г.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА КОНФОРМНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА НА ШПРИЦ ФОРМИ, ИЗГРАДЕНА С АДИТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
Ключови думи: CAD моделиране, конвенционална охладителна система, конформн

Абстракт: В настоящата работа е представен сравнителен анализ между конвенционална и конформна охладителна система, с помощта на симулация на процеса на запълване, както и акцент върху ползите, съпровождащи внедряването на конформни охладителни канали. Дефинирани са основните предимства и възможности за проектиране на такава система.

Библиография

  Издание

  , 2017, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorov, G. D., Todorov, T. T., Romanov, B. G.
  Title: POSSIBILITIES FOR MODELING A CONFORMAL COOLING SYSTEM OF INJECTION MOLDS BUILT WITH ADDITIVE TECHNOLOGY
  Keywords: CAD modeling, conventional cooling system, conformal

  Abstract: In the present work, a comparative analysis between a conventional and a conformal cooling system is presented, with the help of a simulation of the filling process, as well as an emphasis on the benefits accompanying the implementation of conformal cooling channels. The main advantages and possibilities for designing such a system are defined.

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум