Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С., Иванов, В. Й.
Заглавие: Проблеми на кредитния мениджмънт в България
Ключови думи: Кредитен мениджмънт, търговски кредит

Абстракт: В доклада се прави характеристика на кредитния мениджмънт, посочват се основните етапи от решението за отпускане на търговски кредит. Формулират се основните проблеми, стоящи за разрешаване за развитието и внедряването на кредитния мениджмънт, като част от проблема за подобряване на управлението и финансовото състояние на българските фирми.

Библиография

  Издание

  Годишник на Техническия университет Варна, стр. стр. 1340, 2001, България, Varna, Технически университет Варна, ISSN 1311-896X
  Autors: Katrandzhiev, N. S., Ivanov, V. Y.
  Title: Problems of the credit management in Bulgaria
  Keywords: Credit Management, credit evaluation

  Abstract: The report analyses the Credit Management, describes the main stages of the decision making process of credit evaluation. The main problems concerning the development and implementation of Credit Management as part of the improving the management and financial condition of Bulgarian companies have been formulated.

  References

   Issue

   Годишник на Техническия университет Варна, pp. 1340, 2001, Bulgaria, Varna, TU Varna, ISSN 1311-896X

   Вид: пленарен доклад в международен форум