Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С., Иванов, В. Й.
Заглавие: Проблеми на промяната в предприятията, приватизирани по реда на чл. 25 ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (РМД)
Ключови думи: приватизация, преструктуриране, РМД

Абстракт: Докладът разглежда основните проблеми на промяната и преструктурирането, с които се сблъскват собствениците на предприятията приватизирани по реда на чл. 25, ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП) - РМД. Представен е сравнителен анализ по отношение на предприятията приватизирани чрез продажба на акции и дялове на други собственици.

Библиография

  Издание

  Годишник на Техническия университет Варна, стр. стр. 1346, 2001, България, 2001, Технически университет Варна, ISSN 1311-896X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Katrandzhiev, N. S., Ivanov, V. Y.
  Title: Problems, concerning the changes in enterprises, privatized according The Law for transformation and privatization of State-owned and Municipally-owned enterprises - article 25 paragraph 3.
  Keywords: changing and the transformation, transformation and privatization

  Abstract: The report deals with the basic maters of the changing and the transformation, affecting the owners of enterprises, which have been privatized according to the Law on transformation and privatization of state-owned and municipally-owned enterprises - to article. 25, paragraph 3. A comparative analysis is presented regarding the enterprises privatized through the sale of shares and portions to other types of proprietors.

  References

   Issue

   TU Varna, pp. 1346, 2001, Bulgaria, Varna, TU Varna, ISSN 1311-896X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум