Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Драголов Е.
Заглавие: Теоретичен анализ на съвместното електролитно отлагане на желязо, никел и кадмий
Ключови думи: електролитно отлагане, съвместно, метали

Абстракт: В разработката са определени главните фактори, които позволяват съвместно електрохимично отлагане на два или повече метала и образуването на съответната електролитна сплав. Доказано е, че съвместното отлагане на два и повече метала върху катода е равенството на техните потенциали на отлагане. Особеностите на електролитната сплав от желязо, никел и кадмий, отложена чрез променлив ток, са разгледани недостатъчно в научната литература. Отлага се първо никела, защото е най-надясно в реда на относителната активност на металите и след него последователно следващите поред кадмий и желязо.

Библиография

  Издание

  , 2015, България, ISBN ISSN 1314-2283
  Autors: Georgiev, S. G., Dragolov E.
  Title: Theoretical analysis of co-electrodeposition of iron, nickel and cadmium
  Keywords: electrolytic deposition, joint, metals

  Abstract: The main factors that enable joint electrochemical deposition of two or more metals and the formation of the corresponding electrolytic alloy are defined in the development. Co-deposition of two or more metals on the cathode has been shown to be the equality of their deposition potentials. The characteristics of the electrolytic alloy of iron, nickel and cadmium deposited by alternating current are insufficiently discussed in the scientific literature. Nickel is deposited first because it is the most to the right in the order of the relative activity of the metals, followed by cadmium and iron.

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria, ISBN ISSN 1314-2283

   Вид: пленарен доклад в международен форум