Оригинал (Original)
Автори: Иванов, В. Д., Иванова, М. С., Граменова, М. В., Петров, И. С.
Заглавие: Статистически анализ на експериментални данни свързани с ускорението на масовия център на МПС
Ключови думи: статистически анализ, експериментални данни

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 125, стр. стр. 113-119, 2021, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Ivanov, V. D., Ivanova, M. S., Gramenova, M. V., Petrov, I. S.
  Title: Statistical Analysis of Experimental Data Concerning Acceleration of the Mass Vehicle Center
  Keywords: statistical analysis, experimental data

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 125, pp. 113-119, 2021, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Цитирания (Citation/s):
   1. Еng. Zina Hristova. An empirical study of the awareness of bulgarian smes regarding the nature and characteristics of lean manufacturing. Proceedings of university of RUSE - 2022, volume 61, book 5.1, стр. 20-26. - 2022 - в български издания
   2. Zina Hristova, Prof. Dr Eng. Ognyan Andreev, Asst. Prof. Dr Gabriela Peneva. Research and analysis of the factors for successful implementation of lean production in bulgarian micro, small and medium-sized manufacturing enterprises. Proceedings of university of RUSE - 2022, volume 61, book 5.1, стр. 78-84. https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp22/5.1/5.1-10.pdf - 2022 - в български издания
   3. Зина Христова, Фактори оказващи влияние при внедряване на Лийн-производство в микро-, малки- и средни предприятия . Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, ISSN 1314-1937, Велико Търново, 2023, том. 12, стр. 173-180. - 2023 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание