Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С.
Заглавие: Изследване на кинематични параметри за анализ на ПТП с велосипедист
Ключови думи: кинематичен анализ, средна скорост, ускорително движение

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 110, стр. стр. 65-69, 2015, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Ivanova, M. S.
  Title: Study Kinematic Parameters for Analisis of an Accident Involving Cyclists
  Keywords: kinematic analysis, average velocity, acceleration motion

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 110, pp. 65-69, 2015, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Цитирания (Citation/s):
   1. Стоянов, Д., М. Граменова-Ангелова. Testland: VI. Кинематика на свободно вертикално движение на тежко тяло в полето на земята. Националната конференция с международно участие „Образователни технологии - 2022", Списание "Известия на съюза на учените-Сливен",ISSN: 1311 2864, том 37(2), стр. 60-64. - 2022 - в български издания
   2. Стоянов, Д., М. Граменова-Ангелова. Testland: VII. Кинематика на праволинейно движение на тяло, Механика на машините, ISSN 0861-9727, Варна, 2023, бр. 130, кн. 4, стр. 25-28. - 2023 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание