Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Узунов, Х. В., Иванова, М. С.
Заглавие: Кинематичен анализ на ПТП с отнемане на предимство
Ключови думи: пътнотранспортно произшествие, ускорително движение

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 107, стр. стр. 45-49, 2013, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Karapetkov, S. M., Uzunov, H. V., Ivanova, M. S.
  Title: Kinematic Analysis of Accident in Violation of Advantage
  Keywords: traffic accident, acceleration moment

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 107, pp. 45-49, 2013, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание