Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Узунов, Х. В., Иванова, М. С.
Заглавие: Относно някой кинематични параметри в анализа на пътнотранспортните произшествия
Ключови думи: моторно превозно средство, пътнотранспортно произшествие

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 104, стр. стр. 15-19, 2013, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Karapetkov, S. M., Uzunov, H. V., Ivanova, M. S.
  Title: WITH REFERENCE TO SOME KINEMATIC PARAMETER IN THE ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS
  Keywords: motor vehicle, traffic accident

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 104, pp. 15-19, 2013, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Цитирания (Citation/s):
   1. Стоянов, Д., М. Граменова-Ангелова. Testland: VI. Кинематика на свободно вертикално движение на тежко тяло в полето на земята. Националната конференция с международно участие „Образователни технологии - 2022", Списание "Известия на съюза на учените-Сливен",ISSN: 1311 2864, том 37(2), стр. 60-64, 2022. - 2022 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание