Оригинал (Original)
Автори: Нури, Х. Х.
Заглавие: FACTORS AFFECTING SCHOOL AND COLLEGE EDUCATION
Ключови думи: factors; effectiveness of the educational process

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените - Сливен, том 37, брой 1, стр. стр. 35, 2022, България, Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Nuri, H. H.
  Title: FACTORS AFFECTING SCHOOL AND COLLEGE EDUCATION
  Keywords: factors; effectiveness of the educational process

  References

   Issue

   Journal ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS - SLIVEN, vol. 37, issue 1, pp. 35, 2022, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311 2864

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.