Оригинал (Original)
Автори: Нури, Х. Х.
Заглавие: Видове оценяващи компоненти използвани при електронно обучение
Ключови думи: електронно обучение

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените - Сливен, том 24, брой 1, стр. стр. 375-377, 2013, България, Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Nuri, H. H.
  Title: Types of assessment components used in e-learning
  Keywords: online education

  References

   Issue

   Journal ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS - SLIVEN, vol. 24, issue 1, pp. 375-377, 2013, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311 2864

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.