Оригинал (Original)
Автори: Нури, Х. Х.
Заглавие: Човекът като главно звено на надеждността в общата кибернетична система „човек - машина”
Ключови думи: кибертична система

Библиография

  Издание

  Списание ,Наука, образование, култура”, ЕЦНОК, том 2, брой 2, стр. стр. 81-91, 2013, България, Бургас
  Autors: Nuri, H. H.
  Title: The person as the main unit of reliability in the general cybernetic system "man - machine"
  Keywords: cyber system

  References

   Issue

   Magazine "Science, education, culture", ECNOC, vol. 2, issue 2, pp. 81-91, 2013, Bulgaria, Burgas

   Вид: статия в списание