Оригинал (Original)
Автори: Нури, Х. Х.
Заглавие: ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ- СЪСТОЯНИЕ, ВИДОВЕ
Ключови думи: тестове

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените - Сливен, том 27, брой 1, стр. стр. 224, 2014, България, Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Nuri, H. H.
  Title: Electronic tests - conditions, types
  Keywords: test

  References

   Issue

   Journal ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS - SLIVEN, vol. 27, issue 1, pp. 224, 2014, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311 2864

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.