Оригинал (Original)
Автори: Нури, Х. Х.
Заглавие: ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНИТЕ ПИК1 И ПИК2
Ключови думи: КОНТРОЛ

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените - Сливен, том 30, брой 1, стр. стр. 247, 2015, България, Каварна, ISSN 1311 2864
  Autors: Nuri, H. H.
  Title: TESTS FOR CONTROL, MANAGEMENT AND EVALUATION OF TRAINING IN THE DISCIPLINES PEAK1 AND PEAK2
  Keywords: control

  References

   Issue

   Journal ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS - SLIVEN, vol. 30, issue 1, pp. 247, 2015, Bulgaria, Kavarna, ISSN 1311 2864

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., индексирана в национален референтен списък