Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Е. И., Кондева, Ю. Л.
Заглавие: Предизвикателства и перспективи пред обучението по български език и литература в мултикултурна среда
Ключови думи: мултикултурно образование, методически стратегии, методи, ко

Абстракт: Настоящата разработка разглежда отделни аспекти на образователния процес в мултикултурна среда. Изследването споделя виждания, свързани с методически стратегии и концепции, намиращи приложение в образователния дискурс по български език и литература. Стойността на разработката е главно в това, че такива методи и похвати могат да бъдат адаптирани към нуждите на образователния процес в мултикултурната класна стая по всеки учебен предмет.

Библиография

  Издание

  18-та Национална конференция с международно участие “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2022”, том 37, брой 1, стр. стр. 18-22, 2022, България, Каварна, Съюз на учените в България - клон Сливен, ISBN ISSN: 1311 2864.

  Пълен текст на публикацията

  Autors: P, E. I., YU, K. L.
  Title: CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR TEACHING BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
  Keywords: multicultural education, methodological strategies, methods, concepts, training in Bulgarian language and literature

  Abstract: The present development examines separate aspects of the educational process in a multicultural environment. The study shares views related to methodological strategies and concepts, which find application in the educational discourse on Bulgarian language and literature. The value of the development is mainly that such methods and praise can be adapted to the needs of the educational process in the multicultural classroom in any subject.

  References

   Issue

   EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2022 International Science Conference, vol. 37, issue 1, pp. 18-22, 2022, Bulgaria, Kavarna, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN: 1311 2864.

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание