Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Е. И.
Заглавие: ГЕНЕРАТИВНИ КОНЦЕПТИ ОТВЪД ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ - ОТ „ПЕРМАНЕНТНОТО ЧЕТЕНЕ“ ДО „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
Ключови думи: обучение по български език и литература, ретроспективен прег

Абстракт: Статията представя ретроспективен преглед на ключови методически концепции за обучението по български език и литература в периода 1878-1944 г. Освободени от идеологията на тоталитарното време, представените методически становища разкриват генезиса на редица съвременни тези, ключови за обучението по български език и литература. Познаването на тяхната същност и специфика е необходимият материал за професионалните компетентности и компетенции на днешния педагог.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2021”06.09. – 09.09.2021, гр. Каварна, том 36, брой 1, стр. стр. 26-31, 2021, България, Сливен, СУБ-клон Сливен, ISBN ISSN 1311-2864 (print) ISSN 2682-9827 (online)

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България - клон Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: P, E. I.
  Title: GENERATIVE CONCEPTS BEYOND THE IDEOLOGICAL ASPECTS - FROM "PERMANENT READING" TO "LIFELONG LEARNING"
  Keywords: teaching Bulgarian language and literature, retrospective review, key methodological theses competence approach

  Abstract: The article presents a retrospective overview of key methodological concepts for teaching Bulgarian language and literature in the period 1878-1944. Freed from the ideology of totalitarian times, the presented methodological opinions reveal the genesis of a number of contemporary theses key to teaching Bulgarian language and literature. Knowledge of their nature and specifics is the necessary material for the professional competencies and competencies of today's pedagogue.

  References

   Issue

   International science conference EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2021 06.09. – 09.09.2021, Каvarna, vol. 36, issue 1, pp. 26-31, 2021, Bulgaria, Sliven, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN 1311-2864 (print) ISSN 2682-9827 (online)

   Copyright Съюз на учените в България - клон Сливен

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание