Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, К. Й.
Заглавие: Относно определяне на сигналите за управление на модула на честотата и фазата на напреженията при използване на честотен преобразувател в определен клас енергоефективна система
Ключови думи: тригонометричен анализатор, изпреварваща обратна връзка

Абстракт: В настоящата разработка с цел подобряване работата на конкретен вид система за векторно управление се предлагат пет конкретни структурни схеми. Изяснена е тяхната потребност, заедно с използваните нови функционални блокове. Към тях се отнася и приложеният тригонометричен анализатор, позволяващ изпреварващо управление на честотата на преобразувателя с конкретна корекция по фаза на изходните напрежения.

Библиография

  Издание

  сп. Известия на ТУ-Сливен, брой 3, стр. стр. 30-32, 2015, България, Сливен, Технически унив. - София, Инженерно-педагогически фак. - Сливен, ISSN 1312-3920
  Autors: Dimitrova, K. Y.
  Title: On the determination of frequency and phase voltage module control signals when using a frequency converter in a certain class of energy efficient system
  Keywords: trigonometric analyzer, feed forward, pulse splitter, phase converter, frequency converter

  Abstract:

  References

   Issue

   Announcements of TU-Sliven, issue 3, pp. 30-32, 2015, Bulgaria, Sliven, TU-Sofia, FEP-Sliven, ISSN 1312-3920

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък