Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, К. Й.
Заглавие: Относно възможността за приложение на верижни регулатори при структурите за векторно управление
Ключови думи: верижен регулотор, предавателна функция,смущение.

Абстракт: В материала се дава обосновано становище за приложение на верижните регулатори при структурите за векторно управление. Приведени са аналитични изрази за предавателните функции на различните контури. Посочени са също и записите на верижни контури както на изходния сигнал така и на смущението. Обосновано е също така и приложението на верижните регулатори както за развръзка на каналите, така също и за подтискане на смущението.

Библиография

  Издание

  сп. Известия на ТУ-Сливен, брой 3, стр. стр. 33-37, 2015, България, Сливен, Технически унив. - София, Инженерно-педагогически фак. - Сливен, ISSN 1312-3920
  Autors: Dimitrova, K. Y.
  Title: On the possibility of applying chain regulators to vector control structures
  Keywords: chain regulator, transfer function, output signal, disturbance, forcing polynomial

  Abstract:

  References

   Issue

   Announcements of TU-Sliven, issue 3, pp. 33-37, 2015, Bulgaria, Sliven, TU-Sofia, FEP-Sliven, ISSN 1312-3920

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък