Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Михайлова М.
Заглавие: Математичен модел на система за автоматично регулиране честотата на въртене на колянов вал на дизелов двигател с турбокомпресор
Ключови думи: дизелов двигател, турбокомпресор

Абстракт: В работата е разработен математичен модел на система за автоматично регулиране на честотата на въртене на коляновия вал (САРЧ) на дизелов двигател с турбокомпресор. Предложена е структурна схема на дизелов двигател с турбокомпресор. Описани са зависимостите за определяне на характеристиките на турбината и компресора и диференциалното уравнение на движение на ротора на турбокомпресора. Уравнението е представено в подходящ вид за числено решение с компютърен програмен продукт. Доказана е необходимостта от допълнителни разработки за определяне на статичните и динамични характеристики на САРЧ на дизелов двигател с турбокомпресор.

Библиография

  Издание

  , 2006, България, ISBN ISSN 1311-2864
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Mihailova M.
  Title: Mathematical model of a system for automatic adjustment of the frequency of rotation of a crankshaft of a diesel engine with a turbocharger
  Keywords: diesel engine, turbocharger

  Abstract: В работата е разработен математичен модел на система за автоматично регулиране на честотата на въртене на коляновия вал (САРЧ) на дизелов двигател с турбокомпресор. Предложена е структурна схема на дизелов двигател с турбокомпресор. Описани са зависимостите за определяне на характеристиките на турбината и компресора и диференциалното уравнение на движение на ротора на турбокомпресора. Уравнението е представено в подходящ вид за числено решение с компютърен програмен продукт. Доказана е необходимостта от допълнителни разработки за определяне на статичните и динамични характеристики на САРЧ на дизелов двигател с турбокомпресор.

  References

   Issue

   , 2006, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-2864

   Вид: пленарен доклад в международен форум