Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Атанасов Д., Пехливанов С.
Заглавие: Математиччен модел за автоматично регулиране честотата на въртене на дизелов двигател с всережимен регулатор
Ключови думи: система за автоматично регулиране, дизелов двигател

Абстракт: Съставен е механоматематичен модел на система за автомотично регулиране на честотата на въртене на коляновия вал (САРЧ) на дизелов двигател с всережимен регулатор. Изведени са основните зависимости за определяне на цикловото подаване на горивонагнетателната помпа (ГНП), координатата на дозиращия елемент на ГНП и на муфата на регулатора. Изчислени са параметрите на ГНП с регулатора на целия диапазон на работа на двигателя, като са разгледани всички участъци на външната характеристика.

Библиография

  Издание

  , 2006, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Atanasov D., Pehlivanov S.
  Title: Mathematical model for automatic adjustment of the rotation frequency of a diesel engine with an all-mode regulator
  Keywords: automatic regulation system, diesel engine

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2006, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум