Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Стефанов С.
Заглавие: Симулационно моделиране на системата “дизелов двигател – двурежимен регулатор”
Ключови думи: симулационно моделиране, двурежимен регулатор

Абстракт: Разработен е симулационен модел в среда на MATLAB за дизелов двигател с двурежимен регулатор, построен за целия диапазон на работа на двигателя с регулатора – при пуск; на автоматично регулиране на минималната честота на въртене; на автоматично регулиране на максималната честота на въртене; на работа на положителния коректор на горивоподаването.

Библиография

  Издание

  , 2003, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Stefanov S.
  Title: Simulation modeling of the "diesel engine - two-mode regulator" system
  Keywords: simulation modeling, two-mode controller

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2003, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум