Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Монева И., Стефанов С.
Заглавие: Сравнителен анализ на установените процеси на дизелов двигател от натурни и числени експерименти
Ключови думи: автомобили, двурежимен регулатор, динамичен анализ

Абстракт: Разработена е изчислителна симулационна програма в среда на Matlab за определяне на характеристиките на звената на системата за автоматично регулиране на честотата на въртене на коляновия вал (САРЧ). Съставен е динамичен модел на системата “дизелов двигател - двурежимен регулатор” с две степени на свобода с обобщени координати - ъгъл на завъртане на коляновия вал; осова координата на положението на муфата на ругулатора.Подробно са описани диференциалните и линейни уравнения на системата от методика, предложена от автора в дисертационния си труд за научната степенп “доктор”.

Библиография

  Издание

  , 2003, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Moneva I., Stefanov S.
  Title: Comparative analysis of established diesel engine processes from field and numerical experiments
  Keywords: cars, two-mode controller, dynamic analysis

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2003, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум