Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Банабакова В., Томов В., Драголов Д.
Заглавие: Усъвършенствуване на методите и технологите за отлагане на твърди, износоустойчиви покрития
Ключови думи: технологии, износоустойчивост

Абстракт: Изследването разглежда няколко основни проблема на електрохимичните железни покрития, направени след продължителни лабораторни и практически експерименти по време на процеса на възстановяване на износени детайли от българското армейско оборудване. При решаване на тези проблеми огромна е ролята на биметалите, получавани по електрохимичен, термодифузионен, взривен, металургичен, вакуумен и друг начин. Неговият избор и приложение зависят от особеностите на детайлите, наличната материална база, натрупания опит, традициите и др.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 532-536, 2003, България,
  Autors: Georgiev, S. G., Banabakova V., Tomov V., Dragolov D.
  Title: Improvement of the methods and technologies for depositing hard, wear-resistant coatings
  Keywords: technologies, wear resistance

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 532-536, 2003, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум