Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Банабакова В., Томов В., Драголов Д.
Заглавие: Екологичен метод за регенериране на замърсени с хлорни йони водни разтвори на сярна киселина, използвани за електрохимично пасивиране
Ключови думи: екология, методи, регенерация

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 303-307, 2003, България, СУБ
  Autors: Georgiev, S. G., Banabakova V., Tomov V., Dragolov D.
  Title: An ecological method for the regeneration of chlorine ion-contaminated aqueous sulfuric acid solutions used for electrochemically passivated
  Keywords: ecology, methods, regeneration

  References

   Issue

   , pp. 303-307, 2003, Bulgaria,

   Вид: пленарен доклад в международен форум