Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Томов В., Драголов Д.
Заглавие: „Изследване възможностите на съвременните методи за възстановявяване на детайлите от земеделската техника в извънстационарни условия”
Ключови думи: възстановяване на детайли, ремонт, земеделска техника

Абстракт: На базата на съществуващите съвременни методи за възстановяване на износените детайли са определени ефективните методи за прилагане в полеви условия при ремонта на земеделската техника. В работата са предложени няколко конкретни препарати и разтвори за обезмасляване, измиване и почистване на детайлите. След това са предложени конкретни технологии за ремонта и възстановяването на детайлите от земеделската техника на полето в условията на подвижни работилници.

Библиография

  Издание

  , 2003, България, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Georgiev, S. G., Tomov V., Dragolov D.
  Title: Researching the possibilities of modern methods for restoring the details of agricultural machinery in non-stationary conditions
  Keywords: restoration of details, repair, agricultural machinery

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2003, Bulgaria, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум