Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г.
Заглавие: Измерване на изпъкналостта и непаралелноста на челото на лагерната черупка на коляновия вал
Ключови думи: изпъкналост, непаралелност лагерна черупка

Абстракт: В работата е разгледан един подход за измерване на някои параметри на сглобяването на лагерните черупки, чрез който се улеснява изработването на контролната екипировка и повишава точността на измерването.

Библиография

  Издание

  , 1994, България,
  Autors: Georgiev, S. G.
  Title: Measuring the convexity and non-parallelism of the face of the crankshaft bearing shell
  Keywords: convexity, misalignment bearing shell

  Abstract:

  References

   Issue

   , 1994, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум