Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Монева, И. К., Цонева, М. М., Граменова, М. В.
Заглавие: Относно стабилизиращия момент на управляемите колела на автомобил
Ключови думи: стабилизиращ момент, напречна устойчивост на автомобил

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 84, стр. стр. 41-44, 2009, България, ТУ-ВАРНА, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Tsoneva, M. M., Gramenova, M. V.
  Title: Stabilization time on Wheels of Controlled
  Keywords: stabilizing moment, lateral stability of a vehicle

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, issue 84, pp. 41-44, 2009, Bulgaria, TU-Varna, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание