Оригинал (Original)
Автори: Петров, И. С., Иванова, М. С., Симеонова-Ингилизова, М. Д., Граменова, М. В.
Заглавие: Формиране на компетентности у преподавателите от висшето училище при създаването и използването на електронно-методологични комплекси в обучението
Ключови думи: ефективно обучение, образование

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените – Сливен, том 32, брой 2, стр. стр. 60-64, 2018, България, ISBN ISSN 1311 2864
  Autors: Petrov, I. S., Ivanova, M. S., Simeonova-Ingilizova, M. D., Gramenova-Angelova, M. V.
  Title: Formation of Competences of University Teachers in the Making and use of Electronic-Methodological Complexes During Education
  Keywords: effective education, education

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists Sliven, vol. 32, issue 2, pp. 60-64, 2018, Bulgaria, ISBN ISSN 1311 2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание