Оригинал (Original)
Автори: Захариев, З. В.
Заглавие: Методи и алгоритми в размитото релационно смятане и приложенията им в области на изкуствения интелект
Ключови думи: размитото релационно смятане, max-min, min-max

Абстракт: Настоящият труд е посветен на размитото релационно смятане и приложенията му в области на изкуствения интелект. Основно внимание е отделено на решаване на правата и на обратната задачи в размитото релационно смятане при два вида композиционни закони: max − min и min − max. Представени са съществуващите и са предложени нови методи и алгоритми за решаването на тези задачи. На базата на развитите методи и алгоритми са разработени приложения в размита алгебра, размита оптимизация и в области на изкуствения интелект – размити крайни автомати, размита логика.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 161, 2023, България, София, Златко Василев Захариев, ISBN 978-619-92490-1-7
  Autors: Zahariev, Z. V.
  Title: Methods and algorithms in fuzzy relational calculus and their applications in the fields of artificial intelligence
  Keywords: fuzzy relational calculus, max-min, min-max

  Abstract: The present work is dedicated to fuzzy relational calculus and its applications in the fields of artificial intelligence. Primary focus is given to solving the direct and inverse problems in fuzzy relational calculus under two types of compositional laws: max-min and min-max. Existing methods and algorithms are presented, and new ones are proposed for solving these problems. Based on the developed methods and algorithms, applications have been developed in fuzzy algebra, fuzzy optimization, and in the fields of artificial intelligence – fuzzy finite automata, fuzzy logic.

  References

   Issue

   , pp. 161, 2023, Bulgaria, Sofia, Zlatko Vassilev Zahariev, ISBN 978-619-92490-1-7

   Вид: дисертация