Оригинал (Original)
Автори: Захариев, З. В., Пеева, К. Г.
Заглавие: Методи и алгоритми за управление на системи с размити множества
Ключови думи: размитата релационна алгебра, размити линейни системи

Абстракт: Настоящата монография разглежда избрани теми от теория на размитата релационна алгебра. Започвайки от методи за решаване на размити линейни системи от уравнения, след това се разглеждат въпросите за линейна зависимост и линейна независимост в размита алгебра, разгледани са методи за размита оптимизация и накрая повечето неща се събират в методи за намиране на поведение на размити крайни автомати. За част от темите (вкл. размити крайни автомати) е разгледан и интуиционисткият случай. Още от самото начало на разработката на тези методи, ръка за ръка се разработва и софтуер за MATLAB. Софтуера се разпространява като софтуер с отворен код под BSD 2-Clause "Simplified" лиценз. Освен разгледаните тук теми, софтуера покрива допълнителни операции, а всяка отделна задача се реализира за всички поддържани от софтуера операции.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 155, 2023, България, София, Златко Василев Захариев, ISBN 978-619-92490-0-0
  Autors: Zahariev, Z. V., Peeva, K. G.
  Title: Methods and Algorithms for Control with Fuzzy Sets
  Keywords: Fuzzy relational algebra, fuzzy linear systems

  Abstract: The present monograph examines selected topics from the theory of fuzzy relational algebra. Starting with methods for solving fuzzy linear systems of equations, it then addresses issues of linear dependence and independence in fuzzy algebra, examines methods for fuzzy optimization, and finally, most topics are integrated into methods for determining the behavior of fuzzy finite automata. For some of the topics (including fuzzy finite automata), the intuitionistic case is also considered. From the very beginning of the development of these methods, software for MATLAB is developed in tandem. The software is distributed as open-source under the BSD 2-Clause "Simplified" License. In addition to the topics discussed here, the software covers additional operations, and each individual task is implemented for all operations supported by the software.

  References

   Issue

   , pp. 155, 2023, Bulgaria, Sofia, Zlatko Vassilev Zahariev, ISBN 978-619-92490-0-0

   Вид: монография/части от монография