Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Иванов, Н., Дечев, Д.
Заглавие: Вакуумна метализация на ултрафилтрационни полимерни мембрани – изследване и приложение
Ключови думи: специфична ензимна активност, уреаза, ултрафилтрация

Абстракт: Изследвана е възможността за вакуумна метализация на ултрафилтрационни полимерни мембрани. Използваните мембраните имат следния полимерен състав: ПАН-17.25 mass%, ПВХ-0.25 mass%, MgSO4 -0.50 mass%. Проследени са промените в транспортните и селективни характеристики на метализираните мембрани, използвайки постояннотоково магнетронно разпрашване на желязо-хром-никелова сплав. С цел по-добра адхезия между полимерната мембрана и металното покритие е извършена предварителна модификация на полимерната повърхност на мембраната с алкохолен разтвор на SnCl2.2H2O. Доказано е приложението на така метализираните мембрани в процеса диафилтрация с цел повишаване на специфичната ензимна активност на ензима уреаза, извлечен от соево брашно.

Библиография

  Издание

  International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, том 21, стр. стр. 27-30, 2015, България, Пловдив, ТУ - Пловдив, ISBN 1310-8271.
  Autors: Raykova, V. O., Ivanov, I., Dechev, D.
  Title: Vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes - investigation and application
  Keywords: специфична ензимна активност, уреаза, ултрафилтрация

  Abstract: Изследвана е възможността за вакуумна метализация на ултрафилтрационни полимерни мембрани. Използваните мембраните имат следния полимерен състав: ПАН-17.25 mass%, ПВХ-0.25 mass%, MgSO4 -0.50 mass%. Проследени са промените в транспортните и селективни характеристики на метализираните мембрани, използвайки постояннотоково магнетронно разпрашване на желязо-хром-никелова сплав. С цел по-добра адхезия между полимерната мембрана и металното покритие е извършена предварителна модификация на полимерната повърхност на мембраната с алкохолен разтвор на SnCl2.2H2O. Доказано е приложението на така метализираните мембрани в процеса диафилтрация с цел повишаване на специфичната ензимна активност на ензима уреаза, извлечен от соево брашно.

  References

   Issue

   International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, vol. 21, pp. 27-30, 2015, Bulgaria, Plovdiv, TU-Plovdiv, ISBN 1310-8271.

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в национален референтен списък