Оригинал (Original)
Автори: Митева М., Славова, В. О., Петров С. П.
Заглавие: Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани
Ключови думи: ПАН мембрани, модификация, вакуумна метализация

Абстракт: В настоящата разработка използваните мембраните са получени по сухо-мокър фазовоинверсионен метод от 16%-ен полимерен разтвор на полиакрилонитрил (ПАН) и диметилсулфоксид (ДМСО). ПАН е троен съполимер със състав: акрилонитрил (АН), метилакрилат (МА) и 2-акриламид-2-метилпропансулфонова киселина (SAMPS) в съотношение: 90.6 : 8.1 : 1.3 със средна молекулна маса – 58 000 g/mol, продукт на фирма „Лукойл-Нефтохим”-България. ДМСО. Проследени са промените в експлоатационните характеристики на същите мембрани ( след вакуумна метализация с желязо – хром – никелна сплав). Представените резултати показват възможността вакумната метализация да се използва като метод за фиксация на селективния слой на мембраните. В зависимост от времето за метализация се оформя метална структура с видимо различна плътност и дебелина, която може да се използва за корекция на селективните и транспортни характеристики на мембранната структура, така че да бъдат използвани и за специфични приложения - в процеса КОУФ

Библиография

  Издание

  Конференция с международно участие, Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев “, том 54, брой 10, стр. стр. 157-161, 2015, България, Разград, РУ " Ангел Кънчев", ISSN 1311-3221
  Autors: Miteva,M., Raykova, V. O., Petrov S. P.
  Title: Structural fixing and application of vacuum metallized polyacrylonitrile membranes
  Keywords: PAN membranes, modification, vacuum metallization

  Abstract: In the present work, the membranes used were obtained by a dry-wet phase inversion method from a 16% polymer solution of polyacrylonitrile (PAN) and dimethylsulfoxide (DMSO). PAN is a ternary copolymer with a composition of: acrylonitrile (AN), methyl acrylate (MA) and 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid (SAMPS) in a ratio of: 90.6 : 8.1 : 1.3 with an average molecular weight of 58,000 g/mol, a company product "Lukoil-Neftohim" - Bulgaria. DMSO. The changes in the operational characteristics of the same membranes (after vacuum metallization with an iron-chromium-nickel alloy) were monitored. The presented results show the possibility of using vacuum metallization as a method for fixing the selective layer of the membranes. Depending on the metallization time, a metal structure with a visibly different density and thickness is formed, which can be used to correct the selective and transport characteristics of the membrane structure, so that they are also used for specific applica

  References

   Issue

   Conference with international participation, Scientific works of Ruse University "Angel Kanchev", vol. 54, issue 10, pp. 157-161, 2015, Bulgaria, Ruse, RU "Angel Kanchev", ISSN 1311-3221

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък