Оригинал (Original)
Автори: Рахнев, И. Р., Хараламбус, А. С., Павлова, М. Ц., Славова, В. О.
Заглавие: Технологична последователност в тъкачната подготовка на двоен памучен плат
Ключови думи: двоен памучен плат, основна гъстина

Абстракт: Тъканият двоен плат от памучни прежди има сложен пространствен строеж. Структурната плътност е концентрирана в лицевия слой посредством повишената гъстина на основните нишки. Този фактор, както и различните свойства на основните нишки изисква одсобени техники в тъкачната подготовка.

Библиография

  Издание

  Текстил и облекло, брой 6, стр. стр. 164-168, 2010, България, София, 164-168, ISBN 1310-912Х
  Autors: Rahnev, I. R., Haralambus, A. S., Pavlova, M. T., Raykova, V. O.
  Title: Technology succession in the weaving preparation of double cotton fabric
  Keywords: Translation result double cotton fabric, basic density

  Abstract: The woven double fabric of cotton yarns has a complex spatial construction. The structural density is concentrated in the face layer by means of the increased density of the main threads. This factor, as well as the different properties of the main threads, requires separate techniques in the weaving preparation.

  References

   Issue

   Textiles and clothing, issue 6, pp. 164-168, 2010, Bulgaria, Sofia, Textiles and clothing, ISBN 1310-912Х

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus