Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: Възможност за компенсиране на обемните загуби в хидромотора
Ключови думи: Дросел, обемни загуби, хидравлична проводимост, проточна хид

Абстракт: Представена е възможността за приложението на самонастройващ се хидравличен дросел за компенсация на вътрешните обемни загуби в хидромотора при променливо натоварване. На базата на дебитния баланс в хидросистемата с включен самонастройващ се дросел е изведена количествена зависимост за конструктивната характеристика на устройството като функция от натоварването и хидравличната проводимост на хлабините в хидромотора.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 39 - 42, 2023, България, Варна, Механика на машините Списание, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: Possibility to compensate volume losses in the hydromotor
  Keywords: Throttle, volumetric losses, hydraulic conductivity, flow hydraulic chamber, dead chamber, hydraulic drive system.

  Abstract: The possibility of the application of a self-adjusting hydraulic throttle for compensation of the internal volumetric losses in the hydromotor under variable load is presented. Based on the flow balance in the hydraulic system with the self-adjusting throttle on, a quantitative dependence was derived for the design characteristics of the device as a function of the load and the hydraulic conductivity of the clearances in the hydromotor.

  References

   Issue

   , pp. 39 - 42, 2023, Bulgaria, Varna, Mechanics of Machines Magazine, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък