Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С., Янков, Р. В.
Заглавие: Движение на твърда частица в граничния слой на стабилизирано течение в хоризонтална равнина
Ключови думи: дросел, обемни загуби, хидравлична проводимост

Абстракт: Целта на настоящата работа е да се разгледа движението на единична твърда частица в граничния слой на хоризонтално равнинно течение под действието на сили, които осъществяват т. нар. инерционен пренос. Това са масовите сили (на тежестта и инерционни) и съизмеримите с тях повърхностни сили (хидродинамично съпротивление, силата на Сафман, силата на Архимед). Разглежда се движение на вискозен флуид в хоризонтален плосък канал. Целта е изследване на движението на частицата през преходния период, до момента, след който параметрите на движение не зависят от времето. Изследвани са частици с различна относителна плътност – „лека“ и „тежка“ частица. Представени са уравнения за скоростта и преместването им. Решенията са представени аналитичено и графично.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие, том 37 (2), стр. стр. 159-164, 2022, България, Каварна, Известия на Съюза на учените - Сливен, Списание, ISBN ISSN 1311 2864,
  Autors: Ivanova, M. S., Yankov, R. V.
  Title: MOTION OF A SOLID PARTICLE IN THE BOUNDARY LAYER OF A STABILIZED FLOW IN A HORIZONTAL PLANE
  Keywords: throttle, volumetric losses, hydraulic conductivity

  Abstract: The purpose of the present work is to examine the movement of a single solid particle in the boundary layer of a horizontal plane flow under the action of forces that carry out the so-called inertial transfer. These are the mass forces (gravity and inertia) and the surface forces commensurate with them (hydrodynamic resistance, Safman's force, Archimedes' force). The motion of a viscous fluid in a horizontal flat channel is considered. The goal is to study the movement of the particle during the transition period, until the moment after which the movement parameters do not depend on time. Particles with different relative densities were studied - a "light" and a "heavy" particle. Equations for their velocity and displacement are presented. The solutions are presented analytically and graphically. The presented study shows the influence of the Safman force on the transverse motion of a single solid particle in the boundary layer of a horizontal plane stabilized flow. On the basis of

  References

   Issue

   National conference with international participation, vol. 37 2, pp. 159-164, 2022, Bulgaria, Kavarna, Notices of the Union of Scientists - Sliven, Magazine, ISBN ISSN 1311 2864,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък