Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: Възможност за оценка на изолационната и акумулиращата способност на помещение по данните от преходния процес след изключване на отоплението
Ключови думи: термоизолация

Абстракт: Въз основа на коментара за енергийното значение на обобщения коефициент (D) за изолационната способност на ограждащите елементи и коефициента (В) на топлопоглъщане е предложен метод за практическото им определяне. Методът се отнася до помещение в съществуваща жилищна сграда и се основава на получаване на определена техническа информация експериментално. Крайните резултати се получават след графоаналитична обработка на експерименталните данни. Представено е число, което потвърждава полезността на метода.

Библиография

  Издание

  XVII Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, 24-25 юни, том 8, стр. стр. 145 - 148, 2021, България, Бургас, ISBN ISSN 1314-9911
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: The possibility of assessing the insulation and accumulation capability of the transition process data after exclusion of heating
  Keywords: thermal insulation

  Abstract: Based on the comment on the energy relevance of the summary factor (D) for the insulating capacity of the enclosing elements and the factor (B) of heat absorption, a method for their practical determination is proposed. The method refers to a room in an existing residential building and is based on obtaining certain technical information experimentally. The final results are obtained after grafanalytic treatment of experimental data. A number is presented, which confirms the usefulness of the method.

  References

   Issue

   XVII International Scientific Conference "Education, Science, Economy and Technology", University "Prof. Dr. Asen Zlatarov"-Burgas, June 24-25, vol. 8, pp. 145 - 148, 2021, Bulgaria, Burgas, ISBN ISSN 1314-9911

   Цитирания (Citation/s):
   1. № 1. Доц. д-р Красимира Кермедчиева, „Методика за приблизително определяне на изолационната и акумулационната способност на помещение в съществуваща битова сграда“, Известия на ТУ-Сливен №5, 2021, стр.7-11, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък