Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О.
Заглавие: Вакуумната метализация – възможност за промяна на работните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани
Ключови думи: ултрафилтрация, вакуумна метализация, полимерна мембрана

Абстракт: Вакуумното метализиране на мембраните има за цел да промени транспортните и селективни характеристики на мембраните, което да ги направи приложими за решаването на конкретни оптимизационни задачи. От друга страна различните режими на вакуумна метализация ( времената на експозиция ) довеждат до формирането на метален слой върху полимерната повърхност на мембраната, който се оказва определящ за характеристиките на мембраните, в ролята на втори селективен слой на вече формираната мембрана.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 3, стр. стр. 42-47, 2014, България, Сливен, Известия на ТУ- Сливен, ISBN 1312-3920.
  Autors: Raykova, V. O.
  Title: Vacuum metallization - possibility to change the performance characteristics of ultafiltration polymer membranes
  Keywords: ultrafiltration, vacuum metallization, polymer membrane

  Abstract: Vacuum metallization of membranes aims to change the transport and selective characteristics of membranes, making them applicable for solving specific optimization tasks. On the other hand, the different modes of vacuum metallization (exposure times) lead to the formation of a metal layer on the polymer surface of the membrane, which turns out to be decisive for the characteristics of the membranes, in the role of a second selective layer of the already formed membrane.

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, issue 3, pp. 42-47, 2014, Bulgaria, Sliven, Izvestia na TU-Sliven, ISBN 1312-3920.

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък