Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: Изменение на температурата в помещението-показател за неговата термостабилност
Ключови думи: изменение на температурата

Абстракт: Направена е обосновка за оценяване на термостабилността на битово помещение по изменението на стайната температура след включване или след изключване на отоплителното тяло. За целта се използва параметърът времеконстанта на обекта, който в случая представя отношението между акумулационния и изолационния показател на строителните елементи (стени, под, таван и т.н.) на сградата. Прилагането на получените изводи е възможно както за изследване на съществуваща, така и за прогнозиране на ново проектирана сграда относно енергийната ефективност и режима на експлоатация на отоплителната инсталация (намалено топлоподаване, продължителност на прекъсване на отоплението и др.)

Библиография

  Издание

  , брой 4, стр. стр. 13 - 17, 2021, България, Сливен, Известие на ТУ Сливен, ISBN ISSN 1312-3920
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: Changing the temperature in the room - an indicator of its thermostability
  Keywords: Changing the temperature

  Abstract: A justification was made for evaluating the thermal stability of a domestic room based on the change in room temperature after turning on or after turning off the heating body. For this purpose, the time constant parameter of the object is used, which in this case represents the relationship between the accumulation and insulation index of the building elements (walls, floor, ceiling, etc.) of the building. The application of the obtained conclusions is possible both for the study of an existing and for the prediction of a newly designed building regarding the energy efficiency and the mode of operation of the heating installation (reduced heat supply, duration of heating interruption, etc.)

  References

   Issue

   , issue 4, pp. 13 - 17, 2021, Bulgaria, Sliven, Notice of TU Sliven, ISBN ISSN 1312-3920

   Цитирания (Citation/s):
   1. № 1. Доц. д-р Красимира Кермедчиева, „Методика за приблизително определяне на изолационната и акумулационната способност на помещение в съществуваща битова сграда“, Известия на ТУ-Сливен №5, 2021, стр.7-11, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък