Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: Пренос на твърди примеси в турбулентен граничен слой
Ключови думи: турбулентен граничен слой

Абстракт: Разработката е посветена на изследвания върху динамиката на двуфазни флуидни течения. По-конкретно, тук са представени решенията на шест задачи за движението на единични твърди примеси в граничния слой на стабилизирано и умерено турбулизирано равнинно течение в хоризонтална равнина. За целта е прилаган методът на Лагранж. Всяка от задачите се различава от останалите по конкретните хидродинамични условия, изискващи съответните особености при използването на посочения метод. Представените решения са за известния като „инерционен“ пренос на частиците. Това до голяма степен предопределя силите, които се включват при съставянето на математичния модел, а именно: масови и хидродинамични.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 123, 2021, България, Сливен, Агенция Компас ООД, Сливен, ISBN 987-954-8558-51-8
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: TRANSPORT OF SOLIDS IN A TURBULENT BOUNDARY LAYER
  Keywords: turbulent boundary layer

  Abstract: The development is devoted to research on the dynamics of two-phase fluid flows. Specifically, the solutions of six problems for the motion of single solid impurities in the boundary layer of a stabilized and moderately turbulent plane flow in a horizontal plane are presented here. For this purpose, the Lagrange method was applied. Each of the tasks differs from the others in terms of specific hydrodynamic conditions, requiring the corresponding features when using the specified method. The solutions presented are for what is known as "inertial" particle transport. This largely predetermines the forces that are included in the formulation of the mathematical model, namely: mass and hydrodynamic.

  References

   Issue

   , pp. 123, 2021, Bulgaria, Sliven, Compass Agency OOD, Sliven, ISBN 987-954-8558-51-8

   Цитирания (Citation/s):
   1. № 1. Доц. д-р Красимира Керемидчиева, „Влияние на хармоничните честоти върху напречното движение на примесите в турбулентен граничен слой“, Известия на ТУ-Сливен №1, 2021, стр.19-23, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. № 2. Проф. д-р инж. Стефка Неделчева, Доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева, „Относно разпределението на твърдите примеси в атмосферата в условията на хоризонтален въздушен поток“, Известия на ТУ-Сливен №4, 2020, стр.23-28, ISSN 1312-3920 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. № 3. Проф. д-р Стефка Неделчева, д-р Мехмед Хасан, „Вариантно изследване при избора на мощността на малка водно електрическа централа“, Известия на ТУ-Сливен №4, 2021, стр.3-8, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: монография/части от монография