Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Петров С. П.
Заглавие: Изследване промяната на характеристиките на ултрафилтрационни полимерни мембрани модифицирани чрез плазмена обработка
Ключови думи: плазмена обработка, ултрафилтрация

Абстракт: Един от най-модерните и съвременни методи за модификация на повърхността на полимерните мембрани е обработката в плазма, която дава възможност да бъдат променяни свойствата на повърхностите на тези материали в широк спектър и значително да се разшири обхвата на тяхната употреба. Доказа е възможността за плазменна модификация на УФ полимерни мембрани с различен полимерен състав. Установени са закономерностите за промяна на работните характеристики на модифицираните мембрани, което ги прави приложими за конкретни оптимизационни задачи.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 2, стр. стр. 23-27, 2014, България, Сливен, Известия на ТУ- Сливен, ISBN 1312-3920.
  Autors: Raykova, V. O., Petrov S. P.
  Title: Investigation of the change of characteristics of ultrafiltration polymer membranes modified by plasma treatment
  Keywords: plasma treatment, ultrafiltration

  Abstract: One of the most advanced and modern methods of surface modification of polymer membranes is plasma processing, which makes it possible to change the properties of the surfaces of these materials in a wide range and significantly expand the scope of their use. The proof is the possibility of plasma modification of UV polymer membranes with different polymer composition. The regularities for changing the operating characteristics of the modified membranes have been established, which makes them applicable for specific optimization tasks.

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, issue 2, pp. 23-27, 2014, Bulgaria, Sliven, Izvestia na TU-Sliven, ISBN 1312-3920.

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък