Оригинал (Original)
Автори: Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С.
Заглавие: Относно опазване на околната среда при обслужване и експлоатация на автомобилния транспорт
Ключови думи: автомобилен транспорт

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените - допълнително издание, том 17, стр. стр. 45-47, 2010, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Peter Nedev., Georgiev, S. G., Ivanova, M. S.
  Title: Environmental Protection Attendance and Operation of Road Transport
  Keywords: automobile transport

  References

   Issue

   Announcements of the Union of Scientists - supplementary edition, vol. 17, pp. 45-47, 2010, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание