Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Иванова, М. С.
Заглавие: Характеристики на роторно – разпределителна ГНП с дозиране на горивото чрез дроселиране на входа
Ключови думи: дизелов двигател, горивни помпи

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 17, стр. стр. 324-327, 2010, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Georgiev, S. G., Ivanova, M. S.
  Title: Characteristics of the Rotor-Distributing Fuel Force-Pump with Dosage of the Fuel by a Throtting at the Entrance
  Keywords: diesel engins, fuel pumps

  References

   Issue

   Announcements of the Union of Scientists, vol. 17, pp. 324-327, 2010, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание