Оригинал (Original)
Автори: Илиева, Н. И.
Заглавие: Идентифициране професионалните компетенции на инженера по енергетика.
Ключови думи: Професионални компетенции, инженерна екология

Библиография

  Издание

  ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –СЛИВЕН, стр. стр. 177-183, 2013, България, Съюз на учените в България - клон Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Ilieva, N. I.
  Title: Identifying the professional competencies of the power engineer
  Keywords: Professional competences, engineering ecology

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, pp. 177-183, 2013, Bulgaria, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISSN 1311 2864

   Вид: статия в списание, индексирана в национален референтен списък