Оригинал (Original)
Автори: Илиева, Н. И., Бояджиева, Е., Маринова, Ив.
Заглавие: Проучване на академичната учебна среда по химия във висшето професионално образование
Ключови думи: the academic learning environment, chemistry

Библиография

  Издание

  ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, стр. стр. 20-25, 2020, България, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN 1311- 2864.
  Autors: Ilieva, N. I., Boyadzhieva, E. Hr., Marinova, Iv. S.
  Title: A survey of the academic learning environment of chemistry in higher professional education
  Keywords: the academic learning environment, chemistry

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, pp. 20-25, 2020, Bulgaria, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN 1311- 2864.

   Вид: статия в списание, индексирана в национален референтен списък