Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: Движение на твърди примеси в хоризонтален турбулентен поток
Ключови думи: твърди примеси в хоризонтален турбулентен поток

Абстракт: Разработен е математически модел за инерционен транспорт на единични твърди примеси в хоризонтален турбулентен поток. За целта се прилага методът на Лагранж. Силите, включени в уравненията на движението са: съпротивление (сила на съпротивление); Силата на Сафман; силата на гравитацията, коригирана от силата на Архимед. Получени са количествени зависимости за движението на примесите, за разстоянието на полета и тяхното утаяване и др. Конкретен числен пример илюстрира приложимостта на резултатите, което е показано графично. Предложените резултати са приложими за полидисперсни смеси с ниска концентрация.

Библиография

  Издание

  International science conference EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2020 01.11. – 03.11.2020, стр. стр. 64 - 68, 2020, България, Созопол, ISSN 1311-2864
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: Movement of solid impurities in horizontal turbulent flow
  Keywords: solid impurities in a horizontal turbulent flow

  Abstract: A mathematical model for inertial transport of single solid impurities has been developed in a horizontal turbulent flow. For this purpose, the lagration method is applied. The forces included in the traffic equations are: resistance (force of resistance); The power of Saffman; The power of gravity corrected by the power of Archimed. Quantitative dependencies for the movement of impurities, flight distance and their precipitation were obtained and others. A particular numerical example illustrates the relevance of the results that is shown graphically. The proposed results are applicable to low concentration polydispersum mixtures.

  References

   Issue

   International science conference EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2020 01.11. – 03.11.2020, pp. 64 - 68, 2020, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1311-2864

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък