Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: Янков, Р. «Движение на единични твърди примеси в граничния слой на квазистационарно двуфазно равнинно течение», част 2
Ключови думи: твърда частица в хоризонтален канал

Абстракт: Изследвано е надлъжното движение на единични твърди примеси в граничния слой на квазистационарно равнинно течение в хоризонтална равнина. За целта е решена задачата за скоростта и преместването на частиците по дължината на токовите линии, като е използван математичният модел, представен в част 1 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,16 – 17 November, 2018, GABROVO, Volume II, стр.II-264 – II-268, ISSN 1313-230X). Резултатите, отчитащи влиянието на относителната плътност на частиците върху параметрите на движението през преходния период, са показани в аналитичен и графичен вид.

Библиография

  Издание

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 15 – 16 November, 2019, GABROVO, том 2, стр. стр. II-253 - II-256, 2019, България, Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов", ISSN 1313-230X
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: "Movement of single solid impurities in the border layer of quasi-stationary two-phase plane,", Part 2
  Keywords: solid particle in a horizontal channel

  Abstract: The longitudinal movement of single solid impurities in the border layer of a quasi-stationary plane is investigated in a horizontal plane. For this purpose, the task of speed and transfer of particles along the current lines, using the mathematical model presented in Part 1 (International Scientific Conference, 16 - 17 November, 2018, Gabrovo, Volume II, p.II-264 - II-268, ISSN 1313-230X). The results taking into account the relative particle density on the movement parameters during the transitional period are shown in an analytical and graphical form.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 15 – 16 November, 2019, GABROVO, vol. 2, pp. II-253 - II-256, 2019, Bulgaria, Gabrovo, Vasil Aprilov University Publishing House, ISSN 1313-230X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък