Оригинал (Original)
Автори: Алексиева, Д., Илиева, Н. И., Маринова, Ив.
Заглавие: Как да стигнем от класната стая до научната лаборатория?
Ключови думи: химия и опазване на околната среда, научна грамотност

Библиография

  Издание

  ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –СЛИВЕН, стр. стр. 217-222, 2011, България, Съюз на учените в България - клон Сливен, ISBN ISSN: 1311 2864
  Autors: Aleksieva, D. D., Ilieva, N. I., Marinova, Iw. S.
  Title: How do we get from the classroom to the science lab?
  Keywords: chemistry and environmental protection, scientific literacy

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, pp. 217-222, 2011, Bulgaria, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISBN ISSN: 1311 2864

   Вид: статия в списание, индексирана в национален референтен списък