Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С., Димитрова, В. К., Димитров, В. П., Янков, Р. В.
Заглавие: Possibility of evaluation of insulation and accumulating ability of the room on the data of the transition process after turning off the heat
Ключови думи: коефициент на топлоизолация

Абстракт: Тази статия представя приблизителен начин за изчисляване на коефициента на топлоизолация на сградата (D) и способността за акумулиране (B). За целта се използва уравнението за топлинен баланс за преходния процес след изключване на топлоподаването. Методът се основава на експериментално изследване на стайната температура, след спиране на топлоснабдяването в помещението. Стойностите, получени по този метод на показателите (D) и (B), позволяват оценка на термостабилността на помещението (сграда) с достатъчна за практиката точност.

Библиография

  Издание

  International Journal of Scientefic, стр. стр. 196 - 198, 2018, САЩ, ISSN 2229-5518
  Autors: Ivanova, M. S., Dimitrova, V. K., Dimitrov, V. P., Yankov, R. V.
  Title: Possibility of evaluation of insulation and accumulating ability of the room on the data of the transition process after turning off the heat
  Keywords: coefficient of thermal insulation

  Abstract: In this publication, a detailed methodology for designing a straight decorative standby draft with aluminum composite panels presenting an architectural completion decision of the Class A (-)administrative building prepared by Aruid - Panayotovi-S-IE SD. For design of the construction, a Topsolid.v.6.15 system is used, combined with a FEM module TOPSOLID'CASTORXPRESS. Strength calculations in endangered sections were carried out by combining a classical computational method using Execute Standard Wizard and a strengthened - deformation check according to the final elements method.

  References

   Issue

   XVIII scientific conferences, pp. 196 - 198, 2018, United States, ISSN 2229-5518

   Цитирания (Citation/s):
   1. № 1. Petrov, N., Dimitrova, K., Kolev, N., “Assessment of the bugs probability in software systems”, Engineering Sciences, LVII, №2, Received June 02, 2020 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. № 2. N I Petrov1, K Y Dimitrova2 and D D Baskanbayeva3, “On the reliability of technological innovation systems”, Bulgarian Academy of Sciences, Department “Engineering Sciences”, Engineering Sciences, Book 2/2020, Year LVII - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, индексирана в Scopus