Оригинал (Original)
Автори: Бобев, В. С., Янков, Р. В.
Заглавие: EXPERIMENTAL STADY OF THE WORK OF THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT
Ключови думи: THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT

Абстракт: EXPERIMENTAL STADY OF THE WORK OF THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT

Библиография

  Издание

  Assen Zlatarov University, Burgas, ANNUAL, том XLVII (1), брой 1, стр. стр. 135 - 137, 2018, България, Бургас, Университетско издание, ISSN 2603-3968
  Autors: Bobev, V. S., Yankov, R. V.
  Title: EXPERIMENTAL STADY OF THE WORK OF THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT
  Keywords: THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT

  Abstract: EXPERIMENTAL STADY OF THE WORK OF THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT

  References

   Issue

   Assen Zlatarov University, Burgas, ANNUAL, vol. XLVII 1, issue 1, pp. 135 - 137, 2018, Bulgaria, Burgas, University Press, ISSN 2603-3968

   Цитирания (Citation/s):
   1. № 1. Доц. д-р Красимира Кермедчиева, „Методика за приблизително определяне на изолационната и акумулационната способност на помещение в съществуваща битова сграда“, Известия на ТУ-Сливен №5, 2021, стр.7-11, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък