Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: НАПРЕЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ТВЪРДА ЧАСТИЦА В КВАЗИСТАЦИОНАРНО ТЕЧЕНИЕ С ХАРМОНИЧНИ НАДЛЪЖНИ ПУЛСАЦИИ
Ключови думи: твърда частица в хоризонтален канал

Абстракт: Изследвано е движението на твърда частица в равнинно квазистационарно течение чрез създадения от автора математичен модел. Моделът е съставен по метода на Лагранж. В уравненията са включени: силата от аеродинамичното съпротивление;силата на Сафман;силата на тежестта,корегирана с подемната сила на Архимед. Установено е преобладаващото влияние на пулсационната инерционна сила , насочваща тежките частици към стената, а леките – в противоположна посока.Всички резултати са показани в аналитична и графична форма.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие, Сливен‘2018, стр. стр. 20 - 24, 2018, България, Сливен, ISSN 1314-2550
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: Transverse movement of solid particles in a quasi-stationary draft with harmonious longitudinal pulses
  Keywords: solid particle in a horizontal channel

  Abstract: The movement of a solid particle in a flat quasi-stationary flow through the mathematical model created by the author was investigated. The model is composed using the lagrange method. The equations are included: the power of the aerodynamic resistance; the power of Saffman; the power of gravity corrected with the lifting force of Archimed. The prevailing influence of the pulsational inertial force targeting the heavy particles to the wall and the light - in the opposite direction.All results are shown in analytical and graphical form.

  References

   Issue

   National conference with international participation, Sliven'2018, pp. 20 - 24, 2018, Bulgaria, Sliven, ISSN 1314-2550

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък