Оригинал (Original)
Автори: Янков, Р. В.
Заглавие: «Движение на единични твърди примеси в граничния слой на квазистационарно двуфазно равнинно течение», част 1
Ключови думи: твърда частица в хоризонтален канал

Абстракт: Представено е изследването върху движението на твърди единични примеси в граничния слой на квазистационарно двуфазно течение в хоризонтална равнина. В тази част е представен изводът на уравненията, описващи т. нар. инерционен пренос, формулирани са началните условия за параметрите на движение на частиците. Тук е представено решението за напречната скорост и преместването на частицата като функция от времето. Отчетено е влиянието на плътността на частиците върху скоростта и траекторията през преходния период след пускането им в движещия се флуид. Резултатите са представени в аналитичен и графичен вид.

Библиография

  Издание

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 16-17 November 2018, GABROVO, том 2, стр. стр. II-264 - II-268, 2018, България, Габрово, Университетско издателство "Васил Априлов", ISSN 1313-230X
  Autors: Yankov, R. V.
  Title: "Movement of single solid impurities in the border layer of quasi-stationary two-phase plane,", Part 1
  Keywords: solid particle in a horizontal channel

  Abstract: The study on the movement of solid single impurities in the border layer of quasi-stationary two-phase flow in a horizontal plane is presented. In this section, the conclusion of the equations describing so-called inertial transmission, the initial conditions for particulate motion parameters are formulated. Here is the transverse speed and the movement of the particle as a function of time. The influence of particle density on the rate and trajectory during the transition period after their release in the moving fluid is recorded. The results are presented in an analytical and graphical form.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 16-17 November 2018, GABROVO, vol. 2, pp. II-264 - II-268, 2018, Bulgaria, Gabrovo, Vasil Aprilov University Publishing House, ISSN 1313-230X

   Цитирания (Citation/s):
   1. № 1. Доц. д-р Красимира Керемидчиева, „Влияние на хармоничните честоти върху напречното движение на примесите в турбулентен граничен слой“, Известия на ТУ-Сливен №1, 2021, стр.19-23, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. № 2. Проф. д-р Стефка Неделчева, д-р Мехмед Хасан, „Вариантно изследване при избора на мощността на малка водно електрическа централа“, Известия на ТУ-Сливен №4, 2021, стр.3-8, ISSN 1312-3920 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък